Privacy Policy

Privacyverklaring ‘Meneer de Handelaar’

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van ‘Meneer de Handelaar’.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Meneer de Handelaar van je verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Meneer de Handelaar, Van der Helstplein 13, 1073AR te Amsterdam.

Verwerkte persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je je registreert, een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt of anderszins gebruik maakt van de diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt, kunnen er persoonsgegevens worden verzameld, vastgelegd en worden verwerkt betreffende je gebruik van de diensten van Meneer de Handelaar en aan haar gelieerde partijen. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
  • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de platforms van Meneer de Handelaar vind je op het betreffende platform.

Automatisch gegenereerde gegevens

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch een account voor je wordt aangemaakt. Ook kun je zelf een account aanmaken door je te registreren voor één van onze producten of diensten. In beide gevallen wordt er automatisch een account ID gegenereerd, dat gekoppeld is aan je account.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

Meneer de Handelaar verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Meneer de Handelaar sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

  • om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
  • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Meneer de Handelaar;
  • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je via je privacy-instellingen op een platform van Meneer de Handelaar.

  • om te voldoen aan de op Meneer de Handelaar van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Meneer de Handelaar.

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan derde partijen, tenzij:

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met Meneer de Handelaar gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door Meneer de Handelaar ingeschakelde partijen

Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Meneer de Handelaar worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

Meneer de Handelaar stuurt bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door Meneer de Handelaar opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van Meneer de Handelaar voor het tonen van relevante advertenties.

Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij Meneer de Handelaar terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘jouw rechten en aanzien van je gegevens’).

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat Meneer de Handelaar op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een platform van Meneer de Handelaar onrechtmatig is tegenover die derde. Meneer de Handelaar zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt Meneer de Handelaar de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld.

Gegevensverwerking door derden via Meneer de Handelaar platforms

Via de platforms van Meneer de Handelaar kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Daarnaast kun je via een platform van Meneer de Handelaar terecht komen op een platform van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Bewaartermijn

Meneer de Handelaar verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is Meneer de Handelaar wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens

Meneer de Handelaar respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Meneer de Handelaar. Meneer de Handelaar spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Meneer de Handelaar van jou verwerkt.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Meneer de Handelaar van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die Meneer de Handelaar met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met Meneer de Handelaar geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via info@meneerdehandelaar.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring

Meneer de Handelaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 februari 2022